Ga naar de inhoud

Privacybeleid

Wanneer u gebruik maakt van de diensten van Bright Wonen of contact met ons heeft, verwerken we uw persoonsgegevens. U moet erop kunnen vertrouwen dat we zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaan en niet meer gegevens verwerken dan nodig. Wij houden ons hierbij aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. In deze privacyverklaring leest u hoe wij dit doen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Bright Wonen verzamelt diverse persoonsgegevens van huurders[1] bij het afsluiten van een (huur)overeenkomst en/of op andere contactmomenten. We verzamelen o.a.:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adres
 • Telefoonnummers
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Betalingsgegevens en bankrekeningnummer
 • Jaarinkomen / Huishoudinkomen
 • Gezinssamenstelling
 • IP-adres
 • Registratienummer woningaanbieder
 • Studentnummer
 • Kopie legitimatie zonder BSN en pasfoto
 • Medische gegevens ten behoeve van aanpassingen aan een woning, gegevens van de GGZ of Jeugdzorg.
 • Strafrechtelijke persoonsgegevens: gegevens over overlast inclusief bewijsmateriaal (film, foto's, geluidsopnames, correspondentie), gegevens over woonfraude.


Bright Wonen mag persoonsgegevens in de volgende vier gevallen verwerken:

 • Overeenkomst

Bright Wonen moet persoonsgegevens verwerken voor de uitvoering van een huur- of koopovereenkomst die wordt gesloten met een (huidige, toekomstige) huurder of koper van onroerend goed van Bright Wonen.

 • Wettelijke verplichting

Bright Wonen moet in sommige gevallen persoonsgegevens verwerken om aan een wettelijke verplichting te voldoen. Dit geldt onder andere voor de wettelijk verplichte toetsing van het inkomen van een huurder om een woning passend toe te wijzen. Daarnaast kan Bright Wonen verplicht gesteld worden om persoonsgegevens te verstrekken aan anderen, bijvoorbeeld voor de opsporing van strafbare feiten.

 • Toestemming

Voor sommige producten of diensten vraagt Bright Wonen eerst uitdrukkelijk toestemming voordat persoonsgegevens verwerkt worden. U kunt op een later moment uw toestemming eenvoudig weer intrekken door dit aan ons te melden.

 • Gerechtvaardigd belang

Soms is het vanuit het belang van Bright Wonen nodig om persoonsgegevens te verwerken, bijvoorbeeld om eigendommen te beschermen, de veiligheid van onze huurders en medewerkers te waarborgen en medehuurderschap te beoordelen. Bright Wonen moet in dit geval aantonen dat haar belang zwaarder weegt dan de belangen of grondrechten van de betrokkene(n) van wie de gegevens worden verwerkt. Hiervan is onder andere sprake bij het gebruik van beveiligingscamera's en elektronische toegangsregistratie.


Beveiligingscamera’s en elektronische toegangsregistratie

Voor de veiligheid van medewerkers en bewoners gebruikt Bright Wonen in sommige gevallen beveiligingscamera's of elektronische toegangsregistratie. Bijvoorbeeld bij het tegengaan van overlast, misdrijven en vandalisme en het beschermen van de bewoners en hun eigendommen. Overal waar Bright Wonen cameratoezicht of elektronische toegangsregistratie heeft, staat dit aangegeven. De camera's filmen niet in woningen en zo min mogelijk de openbare weg of eigendommen van anderen. We gebruiken de beelden en toegangsregistratie alleen naar aanleiding van incidenten om de aard van de overtreding vast te stellen of om daders, betrokkenen of getuigen te kunnen identificeren. De beelden en/of toegangsregistratie worden uitsluitend bekeken door een daartoe aangewezen persoon of een daartoe bevoegde opsporingsambtenaar van de politie. De bewaartermijn is maximaal vier weken of tot na afhandeling van op camerabeelden of toegangsregistratie vastgelegde incident.


Waarvoor hebben wij uw persoonsgegevens nodig?

Bright Wonen heeft uw gegevens nodig om haar werk goed uit te kunnen voeren. Wij gebruiken uw gegevens o.a. voor:

 • Verhuren, beheren en onderhouden van verhuurbare eenheden, waaronder woon- en bedrijfsruimten en parkeerplaatsen
 • Het verkopen van woningen, bedrijfsruimten en parkeerplaatsen
 • Uitvoeren van de woonruimteverdeling
 • Uitvoeren van de inkomenstoets bij nieuwe verhuringen
 • Afsluiten van een koopovereenkomst
 • Afsluiten of wijzigen van een huurovereenkomst
 • Innen van de huur en overige betalingen, inclusief het in handen van derden stellen van deze vorderingen en het voorkomen van uithuiszettingen
 • Onderhoud en reparaties (laten) uitvoeren
 • Zorgen voor een kwalitatief goede en leefbare woonomgeving
 • Aanpak van woonfraude en overlast
 • Beoordelen aanspraak op/aanvraag van medehuurderschap
 • Behandelen aanvragen medische aanpassing woning
 • Meldingen aan zorg verlenende instanties
 • Afhandelen van geschillen en klachten
 • Communicatie met onze huurders over alle bovenstaande punten
 • Onderzoek naar de kwaliteit van onze dienstverlening
 • Intern beheer van onze organisatie (bijvoorbeeld managementinformatie)
 • Uitvoeren van betalingen aan crediteuren (bijvoorbeeld aannemers)
 • Berekening van inkomsten en uitgaven en het laten uitvoeren van accountantscontrole
 • Nakomen van wettelijke verplichtingen


Bewaartermijnen

Bright Wonen bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor ze in eerste instantie verzameld zijn. Hoe lang wij bepaalde gegevens bewaren is afhankelijk van het soort gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Daarbij hanteren we, indien van toepassing, de wettelijke bewaartermijnen (bijvoorbeeld voor controles door externe instanties zoals de Belastingdienst of de Autoriteit woningcorporaties). Daarna vernietigen we de persoonsgegevens of bewaren we ze op een manier waarop ze niet meer herleidbaar zijn tot een persoon (anonimiseren). Deze gegevens kunnen dan gearchiveerd worden ten behoeve van wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden.


Beveiliging

Het veilig verwerken van persoonsgegevens heeft bij Bright Wonen een hoge prioriteit. Wij nemen alle noodzakelijke technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens bij ons veilig zijn, niet misbruikt kunnen worden of op een andere manier in handen van de verkeerde personen terecht kunnen komen. Wij leggen dit vast in ons informatiebeveiligingsbeleid.


Geheimhouding

Alleen medewerkers die het echt nodig hebben voor de uitvoeren van hun werkzaamheden, hebben toegang tot de persoonsgegevens en mogen deze inzien en verwerken. Bright Wonen zorgt er door opleiding en training voor dat onze medewerkers bekend zijn met de regels die gelden rondom de verwerking van persoonsgegevens. Onze medewerkers zijn daarnaast verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarmee zij in hun dagelijks werk te maken hebben. Iedereen die toegang heeft tot de persoonsgegevens gaat hier zorgvuldig mee om.


Gegevens delen met andere organisaties (derden)

Bright Wonen gebruikt de verzamelde gegevens voor de eigen bedrijfsvoering. Daarvoor kan het nodig zijn om persoonsgegevens te delen met organisaties die voor ons werkzaamheden verrichten of waarmee we samenwerken. Als wij uw persoonsgegevens delen met anderen dan maken wij afspraken met die partijen over gebruik en omgang met uw persoonsgegevens. Zo zorgen wij ervoor dat uw persoonsgegevens ook bij hen in goede en veilige handen zijn. Deze afspraken leggen wij vast in een (verwerkers)overeenkomst. Bright Wonen ziet er op toe dat de door haar gecontracteerde partijen zich aan de gemaakte afspraken houden.

Soms is het nodig om persoonsgegevens over en weer te delen met andere instanties, zoals bijvoorbeeld gemeentes, deurwaarders en zorgverleners. In die gevallen moet een convenant getekend zijn waarin staat voor welk doel welke persoonsgegevens gedeeld mogen worden en hoe er met deze gegevens wordt omgegaan. Daarnaast kunnen overheidsinstanties of instanties met een wettelijke taak informatie bij ons opvragen die we verplicht moeten delen. Wij verstrekken uw gegevens nooit aan commerciële of goede doelen.


Uw rechten

U heeft het recht om toegang te vragen tot en/of de correctie of verwijdering van uw persoonlijke informatie die door ons wordt bewaard. Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar kunt u schriftelijk indienen. We zullen je bij een dergelijk verzoek om identificatie vragen.

Bright Answers
K.P. van der Mandelelaan 110
3062 MB Rotterdam


[1] Waar in dit beleid huurders staat, kunt u ook woningzoekenden, kopers, VvE-leden, andere bewoners en leveranciers lezen.